GDPR


- Dňa 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane
údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov.

Naša spoločnosť Auto SOWA, s.r.o. so sídlom Lediny 21, 84103
Bratislava je prevádzkovateľ vašich osobných údajov. V súvislosti s touto
skutočnosťou by sme vás radi informovali o hlavných faktoch
vyplývajúcich z horeuvedeného zákona.

1. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

 Ak nás kontaktujete priamo, napr. prostredníctvom emailu alebo našej
domovskej stránky s cieľom požiadať o informácie o našich
produktoch a službách.
 Ak nakupujete produkt alebo službu priamo od nás.
 Ak nám na základe povolenia prenášajú vaše osobné údaje iní
obchodní partneri.

- Ak poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu
boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste
mladší ako 16 rokov, neposkytujte nám prosím žiadne vaše údaje, pokiaľ
na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu. Takisto vás
prosíme o pomoc s priebežnou aktualizáciou vašich údajov tým, že nás
budete informovať o akýchkoľvek zmenách vašich kontaktných údajov
alebo preferencií.

2. Aké údaje môžu byť o vás zhromažďované

 Kontaktné údaje – meno, titul, adresa, telefónne čísla, e-mailová
adresa.
 Obchodné informácie – Obchodné meno spoločnosti, adresa sídla, I
IČO, DIČ, IČ DPH.
 Údaje o vašom vozidle – VIN, typ vozidla, sériové číslo
namontovaného zariadenia, údaje o konfigurácii vozidla.
 Údaje o polohe vozidla / zariadenia - poloha vášho vozidla alebo
mobilného zariadenia.

3. Ako môžu byť použité vaše údaje

- Použitie osobných údajov podľa predpisov EÚ o ochrane údajov musí byť
založené na právnych základoch a vyžaduje sa od nás, aby sme určili
právny základ v súvislosti s každým použitím osobných údajov uvedeným
v týchto zásadách ochrany.

- Zákaznícka podpora a marketing - reagovať na dotazy a požiadavky
zákazníka, informovanie zákazníka.
Prevádzkovateľ zhromažďuje kontaktné a technické údaje s cieľom
identifikácie zákazníka pri poskytovaní technickej podpory, prípadne pri
rozposielaní oznámení o bezpečnostných softwarových aktualizáciách
vlastných produktov.

- Prevádzkovateľ môže získať aj určité údaje o polohe vozidla počas
procesu montáže zariadení, prípadne počas ich prevádzky vo vozidle,
ktoré budú použité len v súlade so zárukami týkajúcimi sa údajov o
polohe.

- Poskytnutie osobných údajov na účel predaja a servisu zariadení je
zmluvnou požiadavkou; ich neposkytnutie bude mať vplyv na správne
plnenie zmluvy, prípadne ho môže úplne znemožniť.

- Oprávnené žiadosti o poskytnutie vašich údajov - dodržiavanie
zákonných povinností voči orgánom činným v trestnom konaní,
regulátorom a súdom.

- Prenos tretím stranám - Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím
stranám len vo výnimočných prípadoch v súlade so zákonom.

4. Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov

- Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a
autentifikačných nástrojov, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať
bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov. Okrem iného
využívame opatrenia, ako je:

 prísne obmedzený osobný prístup k vašim údajom na báze „potreby
poznania“ a len pre komunikovaný účel,
 prenos zhromaždených údajov len v zakódovanej forme,
 uchovávanie vysoko dôverných údajov len v zakódovanej forme,
 ukladanie osobných údajov na lokálnom úložisku bez prístupu na
internet
 použitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu
do lokálnej siete

- V prípadoch, kde sme vám poskytli (alebo kde ste si zvolili) heslo, ktoré
vám umožňuje získať prístup do niektorých častí nášho online systému,
aplikácie alebo služby ktorú prevádzkujeme, ste zodpovedný za
zachovanie utajenia hesla a dodržiavanie akýchkoľvek iných
bezpečnostných postupov, o ktorých ste boli informovaní. Žiadame vás,
aby ste heslo s nikým nezdieľali.

Záruky týkajúce sa údajov o polohe

- Niektoré služby je možné poskytnúť len vtedy, keď sprístupníte svoju
polohu alebo polohu vášho vozidla. Dôvernosť týchto údajov o polohe
berieme veľmi vážne.

Nasledujúce záruky sa vzťahujú na údaje o polohe:

 Údaje sú zachovávané v podobe prepojenej na vás alebo vaše
vozidlo v zakódovanej forme.
 Údaje sú získané alebo prístupné v tejto forme v prípadoch, kde je to
nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby alebo kde sme zo
zákona povinní uchovávať a/alebo poskytovať tieto údaje (a kde sme
požiadaní poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní).
 Každé iné použitie údajov o polohe (napr. pre analytické účely) bude
realizované len na základe osobného súhlasu zákazníka.

- V čase zakúpenia zariadenia príp. aktivácie / konfigurácie služby alebo
aplikácie (napr. SOWA Mobile) vám bude poskytnutý podrobný popis
nami získaných údajov o polohe za účelom poskytnutia služby závislej od
údajov o polohe. Môžete mať pod kontrolou, či naďalej uchovávame
alebo zhromažďujeme tieto údaje prostredníctvom nastavení
horeuvedenej aplikácie, takže budúce údaje o polohe prestanú byť
naďalej zhromažďované. Prosím vezmite na vedomie, že nemusíme byť
schopní zabezpečiť niektoré funkcie našich služieb, ak obmedzíte zber
vašich údajov o polohe.

5. Ako dlho uchovávame vaše údaje

- Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý
sme ich získali, a akékoľvek iné dovolené súvisiace účely (napríklad v
prípadoch, kde je to relevantné pre obranu nároku proti nám). Ak sú údaje
použité pre viac účelov, ponechávame si ich až do vypršania účelu s
dlhšou lehotou, ale prestaneme ich používať pre účel s kratšou lehotou,
len čo táto lehota vyprší.
- Prístup k vašim údajom obmedzujeme na tie osoby, ktoré ich potrebujú
používať pre relevantný účel.
- Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných a zákonných
potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne
anonymizované (anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo
bezpečne zlikvidované.

- Použitie na zákaznícku podporu a marketing: Vo vzťahu k vašim údajom
používaným pre účely zákazníckej podpory a marketingu si môžeme vaše
údaje ponechať pre tento účel až do odvolania.
- Použitie na plnenie zmluvy týkajúcej sa predaja a servisu tovaru /
zariadenia: Vo vzťahu k vašim údajom používaným na plnenie akejkoľvek
zmluvnej povinnosti voči vám si môžeme ponechať tieto údaje počas
trvania platnosti zmluvy, plus 10 rokov na následné riešenie akýchkoľvek
dotazov alebo nárokov.
- V prípadoch, kde sa uvažuje nad uplatnením nárokov: vo vzťahu k
akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že
bude potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám,
nám alebo tretej strane, si môžeme ponechať tieto údaje tak dlho, kým je
možné uplatňovať tento nárok.

6. Prenosy vašich údajov do tretích krajín

- Vaše osobné údaje môžu byť vo výnimočných prípadoch prenesené do
krajiny mimo Európskej únie (EU) pre ktorýkoľvek z uvedených účelov, v
ktorej môžu byť zákony na ochranu údajov nižšieho štandardu ako v
rámci EU. Zabezpečíme, aby bolo s každým z vašich údajov, ktorý je
dostupný mimo EU nakladané v zmysle príslušných záruk.
- Európska komisia schválila niektoré krajiny mimo EU, ako je napríklad
Kanada a Švajčiarsko, ako krajiny, ktoré zabezpečujú v podstate
ekvivalentnú ochranu ako predpisy EU o ochrane údajov, a preto nie sú
potrebné žiadne dodatočné právne záruky. V krajinách, ktoré nedisponujú
takýmto schválením, ako je napríklad India alebo Japonsko, požiadame o
váš súhlas s prenosom alebo ich prenesieme na základe zmluvných
doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré príjemcovi priamo
ukladajú ekvivalentné povinnosti ochrany údajov - pokiaľ nám nie je
umožnené na základe príslušného zákona o ochrane údajov realizovať
prenosy bez takýchto formalít.

7. Kontakt na nás, vaše práva týkajúce sa ochrany údajov a vaše právo
na sťažnosť adresovanú orgánu na ochranu údajov

Máte právo
 požadovať od nás, aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti o použití
vašich údajov z našej strany,
 získať prístup k vašim osobným údajom a kópiu údajov, ktoré ste nám
poskytli,
 získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám
poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej
forme a - v prípadoch, kde je to technicky realizovateľné - preniesli
tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia, pokiaľ je
spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase alebo zmluve
a je vykonávané automatizovanými prostriedkami,
 požadovať od nás, aby sme aktualizovali akékoľvek nepresnosti v
údajoch, ktoré uchovávame,
 požadovať od nás, aby sme vymazali akékoľvek údaje, na ktorých
použitie už nemáme právny základ,
 namietať voči akémukoľvek spracovaniu, vrátane profilovania, na
základe oprávnených záujmov, z dôvodu vašej konkrétnej situácie,
pokiaľ naše dôvody pre vykonanie daného spracovania neprevažujú
nad vašimi právami ochrany údajov,
 požadovať od nás, aby sme obmedzili spôsob použitia vašich údajov
z našej strany, napr. počas prešetrovania sťažnosti.

- Vaše uplatnenie týchto práv podlieha niektorým výnimkám v záujme
zabezpečenia verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhalenie
trestného činu), našich záujmov (napr. zachovanie dôvernosti uznanej
zákonom) alebo práv a slobôd iných. Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto
práv, overíme vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného
odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo
v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie
dva mesiace, o čom vás budeme informovať.

- Ak ste nespokojný s použitím vašich údajov z našej strany alebo našou
reakciou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo na sťažnosť
adresovanú vášmu úradu na ochranu osobných údajov
https://www.dataprotection.gov.sk.